Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 
Jste zde:  Ochrana obyvatelstva a   krizové řízení  
Krizové řízení
Ochrana a příprava obyvatelstvaOdbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Vaše dotazy či připomínky z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení můžete zaslat na e-mail dotazy@jck.izscr.cz

 

 

Popularizace zásad správného chování obyvatelstva při mimořádných událostech

podle § 15, odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva; za tímto účelem organizuje jejich školení.

        Jako jednu z možností plnění tohoto úkolu Vám nabízíme souhrn zásad správného chování občanů při vzniku mimořádné události. Podle Vašeho zvážení je možné tento text využít jako sdělení občanům na úřední desce, podklad do vysílání místního rozhlasu či pro výrobu letáku distribuovaného v rámci obce.

        Věříme, že některá z těchto forem přípravy obyvatelstva k ochraně při vzniku a v průběhu odstraňování následků mimořádné události bude v rámci Vaší obce využita a tím přispěje k minimalizaci materiálních škod a zdravotních ztrát případných událostí, které mohou postihnout Vámi spravované území obce.

 


       Společnost nedokáže vždy zabránit vzniku a šíření mimořádných a krizových situací. Proto stát k zajištění své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti svých občanů vytváří bezpečnostní systém. Ten lze definovat jako soustavu:

- správních úřadů,

- orgánů územních samosprávných celků,

- ozbrojených sil,

- ozbrojených bezpečnostních sborů,

- havarijních služeb,

- právnických a fyzických osob

a jejich vzájemné vazby a činností zabezpečující koordinovaný postup umožňující naplnění základních povinností státu při zajištění

- svrchovanosti a územní celistvosti republiky,

- ochrany demokratických základů státu a

- ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot jeho obyvatel.

        Rozsah činností jednotlivých subjektů při zajišťování bezpečnosti (ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot obyvatel) ČR a další podrobnosti jsou upraveny celou řadou právních předpisů.

 

        HZS JčK v rámci svěřené působnosti na úseku krizového řízení:

- podílí se na organizování součinnosti mezi krajským úřadem, dalšími správními úřady a určenými obcemi v kraji při přípravě na řešení krizových situací,

- podílí se na činnosti krizového štábu kraje a krizových štábů obcí s rozšířenou působností v rámci kraje,

- zřizuje a provozuje pracoviště krizového řízení,

- podílí se na plnění úkolů stanovených v krizovém řízení vládou, Ministerstvem vnitra a krajským úřadem,

- navrhuje uveřejnění informací o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech v hromadných sdělovacích prostředcích.

 

 

 

 

Právní předpisy týkající se ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování
 

  

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Zákon č. 240/2000Sb., o krizovém řízení (krizový zákon).

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních  záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.
Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.
Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 
Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií.

Vyhláška č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování.

 

Další právní předpisy týkající se oblasti ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování je možné najít na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR www.hzscr.cz 

 Právní předpisy týkající se požární prevence jsou uvedené v menu pod odkazem Požární prevence.