Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 
Jste zde:  Požární prevence  
Kontrolní činnosti
Stavební prevence
Zjišťování příčin vzniku požárů



Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se budou konat dne 22.6.2011 od 9:00 hod. v zasedací místnosti budovy A, 2.NP, HZS Jihočeského kraje, Pražská 52b, České Budějovice, 370 04.


 


 

 

Právní předpisy týkající se požární ochrany

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

   Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

   Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

   Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

   Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

   Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

   Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

 

   Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb.

   Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky

   Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 168/1989 Sb. a č. 195/1995 Sb., 497/2002 Sb.

   Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

   Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a podniků

 

Zákon č. 238/2000Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

   Vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

   Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

   Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

   Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

  

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

   Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

   Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

   Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o prevenci závažných havárií)

   Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

   Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

   Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

   Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií

   Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

   Vyhláška č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby

 

Nařízení kraje č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

Nařízení kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Nařízení kraje č. 4/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

Nařízení kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Nařízení kraje č. 8/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JčK jednotkami požární ochrany

 

 

 

 


vyhláška č. 23/2008 Sb.,

o technických podmínkách požární ochrany staveb

 

 

Garance větší bezpečnosti bydlení z hlediska požární ochrany

Dne 1. července 2008 nabude účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. Vyhláška je zpracována na základě nejnovějších tuzemských a zahraničních poznatků v oblasti požární ochrany staveb. Ustanovení tohoto předpisu také reagují na vstup ČR do Evropské unie a harmonizují požadavky požární bezpečnosti na stavební výrobky s evropskými předpisy.
 
"Vyhláška, která byla zevrubně diskutována v odborné veřejnosti a prošla důkladným připomínkovým řízením v České republice i v rámci celé Evropské unie, systémově řeší zásadní technické otázky požární ochrany a požární bezpečnosti staveb," vysvětluje ředitel odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Rudolf Kaiser.

 

 

Plné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb.

je možno nalézt na tomto odkazu

 

 


Požární prevence

Na základě komplexní analýzy problematiky požární ochrany, podpořené dlouhodobě získávanými statistickými údaji, je možno konstatovat, že optimálně stanovená a fungující opatření v oblasti požární prevence jsou nejlevnějším a nejúčinnějším způsobem ochrany před požáry, resp. ochrany vedoucí k významnému snížení nebezpečí vzniku požáru a jeho šíření.

Výkon státního požárního dozoru

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje vykonává státní požární dozor v rozsahu vymezeném zákonem o požární ochraně a způsobem stanoveným vyhláškou o požární prevenci. Činnosti při výkonu státního požárního dozoru spolu úzce souvisejí a vzájemně na sebe navazují. Z hlediska převažujícího obsahového zaměření lze výkon státního požárního dozoru rozdělit do následujících oblastí:

a) kontrolní činnost,

b) stavební prevence,

c) zjišťování příčin vzniku požárů.

Oddělení kontrolní činnosti

Toto oddělení se zabývá kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a to jak právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob, posuzováním činností u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru. Požární kontroly je možno podle důležitosti rozdělit na komplexní kontroly, tematické kontroly a kontrolní dohlídky.

Komplexními požárními kontrolami se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Tématickými kontrolami se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech a kontrolní dohlídky slouží pro prověření stavu plnění uložených opatření při poslední komplexní či tématické kontrole.

Dále se oddělení kontrolní činnosti podílí na schvalovacím procesu posouzení požárního nebezpečí a při posuzování bezpečnostní dokumentace vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, šetření pro účely hodnocení synergických a kumulativních efektů rizik a kontrolní akce v rámci tzv. integrované kontroly u subjektů provozujících objekty a zařízení zahrnuté pod režim zákona o prevenci závažných havárií.

Oddělení stavební prevence

Mezi hlavní úkoly tohoto oddělení patří posuzování podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení vč. dokumentace k povolení stavby před jejím dokončením a posuzování dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.

Dalším úkolem je ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek a rovněž posuzování výrobků. Výše uvedené skutečnosti se netýkají jednoduchých a drobných staveb, kromě staveb určených pro výrobu a skladování, zemědělských staveb, a stavebních úprav včetně udržovacích prací, jejichž provedení by mohlo ovlivnit požární bezpečnost stavby.

Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) se zabývá, jak je již patrno z názvu zjišťováním všech okolností spojených s požáry. Součástí činností na úseku ZPP je ohledání požářiště a v případě potřeby též odběr vzorků a jejich následná analýza. Tyto činnosti jsou zabezpečovány ve spolupráci s příslušnými odbornými pracovišti, která provádějí požárně technické expertizy (Technický ústav požární ochrany, odbory kriminalisticko technických expertiz (OKTE) příslušných krajských správ Policie ČR).

Zjišťování příčin vzniku požárů s využitím laboratorních analýz a experimentálních metod má zásadní význam pro zvýšení "objasněnosti" příčin, a to jak požárů závažných, tak i požárů vyznačujících se technickou náročností a složitostí při zjišťování jejich příčin.

Součinnost s orgány veřejné správy

Na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování spolupracuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje s orgány kraje a dalšími úřady zejména v následujících oblastech:

a) zpracování koncepce rozvoje požární ochrany v kraji,

b) zpracování ročních zpráv o stavu požární ochrany v kraji,

c) zpracování podkladů k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech vymezených zákonem o požární ochraně,

d) kontrola plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,

e) koordinace zabezpečování požární ochrany v kraji,

f) zabezpečování preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem,

g) sjednocování postupů a koordinace územních správních úřadů při zabezpečování úkolů v oblastech varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva,

h) zabezpečování některých úkolů a koordinace činností souvisejících s přípravou obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události.

Vzhledem ke skutečnosti, že obce plní úkoly na úseku požární prevence podle zákona o požární ochraně především v samostatné působnosti, je stěžejní oblastí spolupráce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s obcemi metodická pomoc a plnění koordinačních úkolů při zabezpečování povinností obcí stanovených zákonem o požární ochraně. Tato metodická pomoc se projevuje zejména při zpracování stanovené dokumentace požární ochrany, podkladů pro vydání obecně závazných vyhlášek obcí (požárních řádů, podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob) a při organizování preventivně výchovné činnosti. V této souvislosti je nezbytné připomenout účinnou a trvalou spolupráci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany.

Správní činnosti

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje je v oblasti správních činností na úseku požární ochrany správním orgánem prvního stupně, tzn. že v rámci správního řízení rozhoduje na základě zákona o požární ochraně ve vymezených oblastech.

Jedná se především o řešení správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob a přestupků fyzických osob. Příslušné skutkové podstaty, jakož i možnosti postihů (pokut) a podmínky pro jejich ukládání a vymáhání jsou definovány zákonem o požární ochraně. Součástí správních činností HZS krajů je vyřizování stížností.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje za podmínek stanovených zákonem o požární ochraně rozhoduje také o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti a zastavení provozu.

Významnou oblastí rozhodovací pravomoci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ve vztahu k právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je rozhodování na základě zákona o požární ochraně ve věcech týkajících se jejich správného začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí jimi provozovaných činností, schvalování předložených posouzení požárního nebezpečí, a dále určuje zřízení jednotky hasičského sboru podniku a požární hlídky. Na základě ustanovení zákona o požární ochraně pak též v případě pochybností rozhoduje o zpracování dokumentace požární ochrany a jejím rozsahu.

Preventivně výchovná činnost

Preventivně výchovnou činnost zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje podle zaměření stanoveného Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím HZS ČR. Při této činnosti spolupracuje s orgány veřejné správy, složkami integrovaného záchranného systému, občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

Jednou z mnoha činností, která je výstupem preventivně výchovné činnosti pro veřejnost a jejímž prostřednictvím se Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje snaží upozorňovat na možné problémy související s požární ochranou jsou tzv. minuty z požární ochrany. Tyto minuty požární ochrany tvoří články v regionálním tisku zaměřené vždy k upozornění nebo vysvětlení problematiky daného tématu.


Informace pro občany

V této části našich stránech bychom Vás rádi seznámili s některými infotrmacemi, které jsou důležité z hlediska požární bezpečnosti při Vámi prováděných činnostech. Jsme si vědomi, že mohou při čtení těchto iformací vyvstat i jiné související otázky, na které zde nemůžete nalézt odpověď. Z tohoto důvodu můžete použít e-mailovou adresu dotazy@jck.izscr.cz , na které se Vám budeme snažit pomoci při řešení problematiky související s požární ochranou.

 

Bezpečnostní pravidla

Jak bezpečně postupovat při pálení biologického odpadu ?

Jak se zachovat při úniku nebezpečné látky ?

Jak zacházat s ohněm v době vánoc ?

Jak správně užívat komíny a topidla ?

Jak předejít vzniku požáru ? A jak požár uhasit ?

 

 

Minuty z požární ochrany

Nedbalost se nevyplácí, kpt. Pavel Šimeček

Informační systémy k řešení krizí, nstržm. Josef Vaněk

Mimořádné události, pplk. Mgr. Klement Bláha

Havarijní plán Jihočeského kraje, npor. RNDr. Helena Majzlíková

Poškozené dveře mohou ohrozit životy, mjr. Ing. Milan Brabec

Evakuace je důležitou součástí ochrany obyvatelstva, mjr. Pavel Šandera

Panika ? nepřítel hasičů při požáru, npor. Ing. Jaromír Horálek

Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, npor. Ing. Jana Neškodná

Kde najít informace o požární ochraně ?, npor. Petr Míchal

Provozuschopnost hasících přístrojů, kpt. Eva Doležalová

Přípravné práce před zahájením sklizně v zemědělství, npor. Ing. Jana Neškodná

Mimořádné události a krizové situace, plk. Ing. Miroslav Ďuriš

Několik rad před začátkem topné sezóny, por. Zdeněk Slepička

Požární bezpečnost komínů, nprap. Petr Míchal

Vnější havarijní plány objektů, kpt. RNDr. Helena Majzlíková

Automobilový kontejner pro nouzové přežití, mjr. Mgr. Klement Bláha

Spalování suché trávy - ano či ne ??, kpt. Ing. Jaromír Horálek