Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 
Jste zde:  Informace pro obce a   jednotky PO  INFORMACE PRO JSDHO


 

STARŠÍ:

* Dne 10.11. 2010 vydalo Generální ředitelství HZS ČR pokyn, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu. Jedná se zejména o provedení označení příjmením a příslušností k jednotce na přilbě hasiče. Text pokynu a obrazové provedení najdete v následujícím odkazu. Pro JSDHO platí provedení dle přílohy č.1/B.

* Od 1.ledna 2010 je v platnosti  Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. Podrobnější informace poskytneme při pravidelné odborné přípravě.

Odkaz ke stažení Řádu je pro vás ZDE

* V loňském roce vydalo Generální ředitelství HZS ČR Metodiku pro zřizování jednotek SDH obcí. Naleznete v ní mimo jiné také vzory nejdůležitějších dokumentů pro organizační řízení vaší dobrovolné jednotky.

Odkaz ke stažení naleznete ZDE.

* Stáhněte si Zprávu o zásahu, kterou po vyplnění můžete poslat na pracoviště zjišťování příčin požárů HZS JčK e-mailem na adresu: zpp@jck.izscr.cz


Aktualizace informací o JSDHO

 

Vzhledem k nutnosti aktualizace údajů o jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí s územní působností v Jihočeském kraji provádíme sběr informací o požární technice a kontaktní údaje JSDHO. Velitel JSDHO nebo určený pracovník obce vyplní tabulky ke sběru podkladů.

Tabulky k vyplnění naleznete zde:  * Technika JSDHO                        * Kontaktní údaje JSDHO

Vyplněné tabulky zasílejte na e-mail: pavel.hanus@jck.izscr.cz, nebo v listinné podobě na adresu HZS JčK, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice, kdykoliv dojde ke změně ve vaší JSDHO. Sběr informací o jednotce PO je prováděn za účelem aktualizace a doplnění údajů pro Krajské informační a operační středisko HZS JčK.

 

 

Vybrané informace k zajišťování

požární ochrany na území obce

 

Zabezpečování požární ochrany na území obce je tradičně svěřeno do pravomocí obcí. Připravenost k zásahu je z organizačního, materiálního i finančního hlediska plně v kompetenci obcí (zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). V souvislosti s existencí jednotky požární ochrany, jejího zařazení do plošného pokrytí k zabezpečování požární ochrany a čerpání prostředků z dotačních a grantových projektů vyžaduje rovněž administrativní správnost všech dokumentů a podkladů.

 

Základním dokumentem jednotky požární ochrany obce je zřizovací listina  - § 12 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů (další dokumentace dle tohoto nařízení: stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky, seznam členů jednotky, dokumentace o odborné způsobilosti členů, doklad o zdravotní způsobilosti členů pro výkon v jednotce). Vzor zřizovací listiny naleznete v elektronické podobě. Pokud obec nemá zřizovací listinu, doporučujeme vystavení nové zřizovací listiny.

Vzor jmenovacího dekretu velitele jednotky v elektronické podobě.

 

 

Při zabezpečování požární ochrany na území obce je možno, kromě zřízení vlastní jednotky PO, sdružovat prostředky a zřídit společnou jednotku PO. Společnou jednotku požární ochrany mohou dvě nebo více obcí zřídit na základě smlouvy o sdružení § 69a zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zřizování společných jednotek požární ochrany schvaluje Hasičský záchranný sbor kraje.

 

 

Rovněž je vhodné upozornit na záměnu pojmů "jednotka sboru dobrovolných hasičů obce"  a "Sdružení dobrovolných hasičů". Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována. Sdružení dobrovolných hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení na úseku PO, např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, České hasičské jednoty nebo Moravské hasičské jednoty.Této organizaci obec může poskytovat dotaci na činnost a spolupracovat s ní v oblasti PO.

 

 

 

 Periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se provádí jednou za 2 roky v návaznosti na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků - plné znění).

 

Témata, která mají být v roce 2011 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí  naleznete zde.

 

Odborná příprava velitelů a strojníků dobrovolných jednotek PO v rozsahu 40 a 24 hodin bude prioritně zajišťována na územně příslušných územních odborech HZS Jihočeského kraje. Pokud jinak nelze (např. malý počet velitelů a strojníků, jednotlivci) pak tito žadatelé o odbornou přípravu mohou využít Ústřední hasičské školy občanského sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka - Bílé Políčany a Jánské Koupele.

 

 

V příloze naleznete plány odborných kurzů Ústředních hasičských škol občanského sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) Bílé Poličany a Jánské Koupele.

Plán kurzů Bílé Políčany a Jánské Koupele

 

Uvedená vzdělávací zařízení občanského sdružení SH ČMS Bílé Poličany a Jánské Koupele, které byly určeny dopisem MV-GŘ HZS ČR k provádění odborné přípravy, budou jako pořadatel kurzů vyžadovat po účastnících odborné přípravy poplatek (po obcích nebo přímo od účastníků v kurzu) v následující výši:

  

 


Změna vzhlášky Ministerstva vnitra a spojů

Barevné označení vozidel jednotek

Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel č. 247/2000 Sb.


 

 Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí na jednotky:

Kategorie jednotky

působnost 
 JPO I

 jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace

 s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele

 JPO II  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace  s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele
 JPO III  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace  s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele
 JPO IV  jednotka hasičského záchranného sboru podniku  s místní působností zasahující na území svého zřizovatele - po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod
 JPO V  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně  s místní působností zasahující na území svého zřizovatele - po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod
 JPO VI  jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku  s místní působností zasahující na území svého zřizovatele - po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod